Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Keskustaksi Oy
Ahertajankuja 6 C
60100 Seinäjoki
Y-tunnus: 0182357-8
www.keskustaksi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava

Antti Ålander
Keskustaksi Oy
Ahertajankuja 6 C
60100 Seinäjoki
puh. 050 386 8448 (Keskustaksin toimisto arkisin 8-16)
keskus@keskustaksi.fi

3. Rekisterin nimi

TaksiTiketti, asiakas- ja kuljetusyritysrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään asiakkaan kuljetusten ja tilausten toteuttamiseen, laskutukseen sekä yhteydenpitoon palvelun toimintaan liittyen. Lisäksi rekisteriä käytetään taksipalveluihin liittyvään asiakasviestintään ja mainontaan.

Lainmukainen henkilötietojen käsittelyperuste on asiakkaan tai kuljetusyrityksen antama suostumus tietojen käsittelyyn tietojensa tallennuksen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan kuljetuksen tilaajista:

Lisäksi tallennetaan asiakkaan tekemät kuljetustilaukset ja niiden tiedot (lähtöpaikka, määräpaikka,vastaanottajan nimi ja puhelin, kuljetuksen ajankohdat ja asiakkaan ilmoittamat kuljetuksen lisätiedot).

Kuljetusyritysten osalta asiakasrekisteriin tallennetaan

Lisäksi tallennetaan kuljetusyrityksen ilmoittamat kuljetustarjoukset (lähtötaajama, kohdetaajama, kuljetuksen ajankohdat sekä kuljetuksen hinta.)

Palveluun liittyvinä teknisisinä tietoina kerätään:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää tietoja, jotka asiakas ja kuljetusyrittäjä ovat tallentaneet palveluun tai jotka ovat syntyneet palvelun käytön aikana. Lisäksi tietoja tallentaa Keskustaksin tilausvälityskeskus silloin, kun tilaus tai kuljetustarjous tehdään puhelimitse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan tilatessa kuljetuksen palvelun kautta, asiakkaan ilmoittamat tiedot välitetään tilausvälitysyhtiölle ja kuljetusyritykselle.

Lisäksi tietoja luovutetaan järjestelmän ylläpitotarkoituksiin MMD Networks Oy:lle sekä Taksikuutio Oy:lle, jotka käsittelevät henkilötietoja Keskustaksi Oy:n toimeksiannosta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

8. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla ja kuljetusyrityksellä on oikeus omiin henkilötietoihin, joita on tallennettu Palveluun.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan tekemällä tietosuojapyynnön rekisteriasioista vastaavalle. Palvelussa olevalla rekisteröidyllä asiakkaalla ja kuljetusyrittäjällä on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

10.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan sekä vahvistus siitä, onko henkilötietoja käsitelty. Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse.

10.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan omia tietojaan koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Oikaisu tapahtuu siten, että asiakas muokkaa itse käyttäjäprofiiliaan TaksiTiketti-palvelussa tai pyytää tietojen oikaisua rekisterinpitäjältä sähköpostitse tai kirjeitse.

10.3. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos Keskustaksi Oy:llä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa.

10.4. Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

10.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.

10.6. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja on käsitelty. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

11. Tietojen suojaamisen periaatteet

Aineisto säilytetään sähköisessä muodossa, tietojen käsittelyn tietoturvallisuus on varmistettu. Sähköisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella välttämätön tarve käyttää tietoja. Tietojen käsittelijät on koulutettu ja ohjeistettu tietosuoja-asioissa.